Kérjük a bemutatóterem megtekintéséhez egyeztessen időpontot a +36 (70) 335 3407 - es telefonszámon.

Adatkezelési tájékoztató

A SKANO márkanév alatt futó bútorok értékesítését végző Szoszo’41 Kft. tájékoztatja a www.skano.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Szoszo '41 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Szoszo’41 Kft., székhely: 1025 Budapest, Verecke út 15., cégjegyzékszáma: 04-09-007392 email: info(at)skano(dot)hu, tel: +36 (70) 335 3407, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Szoszo’41 Kft.).

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Szoszo’41 Kft-vel írásban megkötött szerződés alapján a Szoszo’41 Kft. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A Szoszo’41 Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

 • OTTOFFICE Irodatechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1215 Budapest, Katona József utca 13-15. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-989426; - bútor értékesítés, ügynöki tevékenység)

3. A kezelt adatok köre

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet

3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • a keresett bútor(ok) paraméterei
 • a számlázási cím
 • a szállítási cím

A Szoszo’41 Kft. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (Pl: telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb.) a Szoszo’41 Kft. az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése és az ügyfél igények optimális kiszolgálása céljából rögzítheti.

4. Az adatkezelés célja

 • az Érdeklődőkkel való kapcsolattartás
 • az értékesítés teljesíthetősége
 • az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a SKANO márkanév alatt értékesített bútorok vonatkozásában e-mailen és/vagy telefonon,
 • a SKANO márkanév alatt népszerűsítendő bútorok, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és termékek Érdeklődővel való megismertetése, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,
 • a megrendelt bútorok igény szerinti összeszerelése és/vagy házhozszállítása
 • az adó és számviteli kötelezettségek teljesíthetősége
 • az értékesített termékkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 5 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Szoszo’41 Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szoszo’41 Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Szoszo’41 Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

8. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Szoszo’41 Kft-t az info(at)skano(dot)hu email címen vagy a +36 (70) 335 3407-es telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih(dot)hu

Budapest, 2020.12.21.

Modal title

Modal description.

Megtekint

© 2016-2024. SKANO Furniture.